Ważne informacje związane z umową na budowę budynku ocieplanego panelami firmy Panelbud.

 1. Wymiar budynku liczony jest po zewnętrznej stronie budynku.
  Wysokości podane w umowie to wysokość do sufitu wewnątrz budynku a nie wysokość zewnętrzna samego budynku.
 2. Fundament wykonuje Klient we własnym zakresie ( Uwaga: fundament jest istotną częścią budynku, powinien wystawać 10-15cm powyżej poziom gruntu a w przypadku „trudnego gruntu” powinien być zaprojektowany przez fachowca). Przy kotwiczeniu obiektu innym niż do płyty fundamentowej lub prawidłowo wykonanego fundamentu-wieńca Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne powstałe szkody.
 3. Fundament musi zachowywać poziom na całej powierzchni i powinien być większy od obiektu o minimum 2-5cm z każdej strony – ułatwi to wykonanie izolacji hydroizolacyjnej między ścianą a fundamentem. Jeżeli płyta fundamentowa nie będzie w poziomie (dopuszcza się 1-2cm między najniższym a najwyższym punktem) to pracownicy wykonają dodatkowe prace które będą doliczone do kosztów montażu ( UWAGA, powstałe dodatkowe godziny pracy związane z dopasowaniem krzywego fundamentu tak aby był możliwy montaż, mogą być znaczące ze względu na nadgodziny lub potrzebę pozostania pracowników na noc z powodu opóźnień w pracach montażowych, dlatego prosimy o zwrócenie bacznej uwagi na wykonany fundament ! )
 4. Hydroizolację między budynkiem a fundamentem wykonuje Klient we własnym zakresie – przykładowe rozwiązania na stronie www.
 5. Teren wokół fundamentu pod zabudowę musi umożliwiać swobodny dostęp na montaż (minimum metr) inaczej strona obiektu do której jest utrudniony lub niemożliwy dostęp, może nie udać się wykończyć. Chodzi tu głównie o np.: stojący płot, ścianę, krzaki albo spadek terenu na tytle duży że nie da się postawić bezpiecznie drabiny lub inne sytuacje w których nie będzie możliwości dojścia do ściany obiektu. (UWAGA: Jeżeli montaż budynku będzie wymagał demontażu płotu lub podobnych dodatkowych prac aby był swobodny dostęp to powstałe prace lub za czas przestoju płaci klient . Jeżeli demontaż/montaż płotu (przeszkody) będzie rodziło prawdopodobieństwo jego uszkodzenia prace takie będą wstrzymane do momentu usunięcia przez Klienta przeszkody a powstały czas przestoju płaci klient.)
 6. Wjazd na teren montażu zapewnia Klient. W przypadku utrudnień z wjazdem Klient ma obowiązek powiadomić Wykonawcę czyli F.W. Blue Red White Andrzej Sowa pisemnie lub mailowo i telefonicznie, przed planowanym terminem montażu oraz zapewnić transport elementów na plac montażu lub pokryć koszty powstałe z powodu braku możliwości dojazdu na plac budowy.
 7. W przypadku dostawiania obiektu do istniejącego już budynku, elewacji, płotu, Klient nie poda szczegółowych informacji, w tym wszystkich istotnych wymiarów, przeszkód do postawienia budynku to ewentualne powstałe dodatkowe koszty pokrywa Klient (np: demontaż istniejącej rynny, kamer, części dachu, wycinanie wystających elementów , i inne) . Dostawiany budynek uszczelniamy przyklejając się folią paraizolacyjną do istniejącej fasady budynku a potem na to dodatkowa obróbka uszczelniająca plus uszczelnienie silikonem dekarskim lub masą bitumiczną. Takie uszczelnienie jest szczelne i pewne ale ze względu na osiadanie płyty fundamentowej, lub jej „pracy” może nastąpić rozerwanie naszych uszczelnień, wtedy takie rozszczelnienie klient naprawia we własnym zakresie.
 8. Jeżeli montaż obiektu odbywa się w okresie zimowym powierzchnia pod zabudowę musi być odśnieżona oraz wolna od zlodowaceń.
 9. Wszystkie powstałe podczas montażu śmieci będą Klientowi zostawione głównie w workach foliowych bez ich segregacji.
 10. Dostęp do energii elektrycznej zapewnia Klient lub powiadamia Wykonawcę o braku energii w momencie podpisywania umowy.
 11. W przypadku niespełnienia powyższych warunków Wykonawca ma prawo odstąpić od realizacji umowy co wiąże się z ponownym ustaleniem terminu realizacji oraz kosztami tytułem ponownego przystąpienia do realizacji, które pokrywa Klient.
 12. Jeżeli z przyczyn atmosferycznych (np.: deszcz lub temp. minusowa) jest niemożliwe wykonanie końcowych prac takich jak uzupełnienie tynku, silikonu, malowanie. Klient zostanie poinstruowany i przy lepszej pogodzie wykona te prace w własnym zakresie. Śmieci powstałe w trakcie montażu zostają u klienta.
 13. Jeżeli zamówione będzie malowanie budynku to może być ono wykonane w ustalonej w umowie kwocie tylko pod warunkiem, że w dniu montażu nie pada deszcz, przez kolejną noc i dzień również nie pada deszcz i temperatura na zewnątrz podczas malowania jest powyżej 10 stopni a w nocy temperatura nie spada poniżej 5 stopni. Jeżeli klient pomimo powyższego zdecyduje się na malowanie przez nas to ewentualne negatywne skutki tego malowania są na ryzyko i odpowiedzialność klienta. Jeżeli klient zdecyduje się na malowanie w innym terminie niż montaż budynku musi liczyć się z dodatkowymi kosztami za przejazd i zabezpieczenie do malowanie zamontowanych już elementów nie malowanych .
 14. Mikropęknięcia przy łączeniach ścianek są naturalnym zjawiskiem przy obiektach z metalu z nałożonym tynkiem i nie stanowią o jego wadzie. Kolor biały tynku może różnić się między poszczególnymi elementami paneli ściennych lub mogą pojawić się przebarwienia – wówczas uzyskanie jednolitego koloru można uzyskać malując tynk farbą fasadową (farbą do malowana na zewnątrz).
 15. Blacha zewnętrzna-tynkowana, ze względu na wysoką temperaturę otoczenia w naturalny sposób może ulec pofalowaniu. Aby uniknąć całkowicie tego efektu należy wybrać opcję z zaciąganiem siatka-klej w chwili składania zamówienia.
 16. Wszystkie dodatkowe otwory wykonywane w budynku (np.: wywietrzniki, otwory kominowe, itp.) klient we własnym zakresie powinien zabezpieczyć przed czynnikami atmosferycznymi dla utrzymania gwarancji.
 17. Reklamując produkt wchodzący w skład budynku (np. napęd, drzwi itp.) klient winien sporządzić dokumentację zdjęciową wraz z opisem i przesłać na email biuro@panelbud.pl lub listownie na adres firmy. Klient na własny koszt dostarcza element który chce reklamować, aby sprzedawca mógł dokonać właściwej reklamacji u swojego dostawcy. Tylko w przypadku uzasadnionej reklamacji (kiedy dostawca/producent uzna reklamację) odesłany będzie nowy produkt na koszt sprzedawcy. Jeżeli Klient chce aby sprzedawca dokonał prac wymontowania i/lub zamontowania produktu, taka czynność podlega opłacie i doliczane są koszty dojazdu – ustalane indywidualnie.
 18. Wykonawca zastrzega sobie prawo do ustalania terminu montażu głównie ze względu na pogodę, również do przesunięcia terminu realizacji w przypadku bardzo trudnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających dojazd do zleceniodawcy a także jeżeli montaż zagraża bezpieczeństwu , zdrowiu czy życiu pracowników.
 19. Jeżeli budowa budynku wymagać będzie użycia dźwigu , zwyżki, czy innego podnośnika (gdzie ciężar pojedynczego montowanego elementu powyżej 1m przekracza 60kg) -> ewentualne powstałe dodatkowe koszty klient reguluje bezpośrednio z operatorem urządzenia (wychodzi taniej). Zawsze staramy się znaleźć najtaniej lecz rozpiętość cenowa jest tak duża w różnych regionach kraju, że nie jest ujęta w wycenie. Użycie dźwigu głównie dotyczy budowy gdzie: a) stawiana jest ściana ogniowa, b) przy dachach dwuspadowych gdzie kąt spadku dachu jest większy niż 16st. i/lub rozpiętość budynku przekracza 6m, c) w okresie zimowym ustalane indywidualnie aby zapewnić optimum bezpieczeństwa przy montażu, d) przy budynkach ze ściankami wyższymi od 2,5m.
 20. Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny bram oraz napędów firmy Hörmann Polska odbywa się poprzez sieć autoryzowanych serwisów tejże firmy lub mogą być zrealizowane odpłatnie poprzez Wykonawcę wg poniższego cennika. (dojazd 3,0zł/km, roboczogodzina 50zł/h za każdą rozpoczętą roboczogodzinę).
 21. Klient ma prawo do reklamacji wyłącznie po wpłaceniu 100% wartości umowy, gdyż dopiero wtedy przedmiot umowy staje się jego własnością.
 22. Po podpisaniu protokołu odbioru budynku, jakiekolwiek uwagi co do wykonania budynku, jeżeli będą uzasadnione, ale wskazane później, będą poprawione we wskazanym terminie przez sprzedawcę, ale z doliczeniem kosztów dojazdu 3,0zł/km plus roboczogodzina 50zł/h za pracownika za każdą rozpoczętą roboczogodzinę.
 23. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zmianę terminu realizacji który może wyniknąć ze złej pogody, opóźnień w dostawie bram lub asortymentu firmy Hörmann lub innych półproduktów wpływających na wykonanie całości zlecenia.
 24. Warunkiem otrzymania określonego w umowie okresu gwarancyjnego jest wykonanie przez Klienta prawidłowego fundamentu, skutecznego uszczelnienia hydroizolacyjnej (patrz ptk. 4) oraz brak ingerencji w strukturę masy tynkarskiej. Na wszystkie budynki montowane od 2022roku udzielamy 5lat gwarancji na konstrukcję budynku.
 25. W sytuacji gdy Klient wpłaca zaliczkę, pozostałą kwotę wpłaca w dniu montażu przed montażem.
 26. Ze względu na wydłużające się terminy dostaw bram, wykonawca umożliwia montaż budynku wcześniej bez bramy i nie zmienia to ustalonej ceny na umowie. Natomiast w dniu montażu budynku następuje rozliczenie bez kosztów bramy.
 27. Jeżeli Klient nie będzie miał wykonanego fundamentu na czas zaplanowanego montażu (minimum 10 dni sezonowany), termin montażu będzie przesunięty na kolejny możliwy, przy czym Klient ma obowiązek dokonać reszty wpłaty w dacie pierwotnie zaplanowanego terminu montażu.
 28. Wykonawca może po wcześniejszym uprzedzeniu klienta dosłać wcześniej (przed planowanym montażem), elementy do budowy obiektu na plac budowy (na paletach lub luzem), przy czym Klient zobowiązuje się je należycie zabezpieczyć przed ewentualna kradzieżą.
 29. Klient odbierając materiały do budowy garażu, które dostarczane są przed montażem powinien zabezpieczyć je do dnia montażu, dodatkowo materiał dostarczony zewnętrzną firmą (kurierem) np. blacha n dach , trzeba sprawdzić w obecności kuriera czy nie nastąpiło uszkodzenie w transporcie – inaczej może dojść do sytuacji kiedy nie będzie uwzględniona reklamacja dostarczonego materiału a termin realizacji będzie o sporo przesunięty, głównie z braku możliwości montażu uszkodzonych elementów i kolejnych zaplanowanych terminów montażu u innych Klientów (nawet miesiąc i więcej) .
 30. Wykonanie wpłaty na konto firmy Blue Red White jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich ustaleń i warunków realizacji zamawianego obiektu.
 31. W przypadku gdy Klient dokona wpłaty w obcej walucie na nasze konto złotówkowe, lub na odwrót, zobowiązany będzie do dokonania wpłaty wyrównania brakującej kwoty wynikającej z różnic kursowych przewalutowania w Banku.
 32. Wszystkie dodatkowe prace lub powstałe niepotrzebnie koszty nie związane z samym montażem budynku będą doliczone Klientowi na osobnej fakturze. Dotyczy to głównie nieprzygotowanej przestrzeni do pracy (nie uprzątnięta płyty fundamentowej, potrzeba demontażu płotu który ogranicza dostęp dostawianego budynku – minimum 0.5m, ścinanie gałęzi wchodzących w przestrzeń montażu budynku, nie odśnieżenie płyty przed montażem, brak dojazdu do miejsca stawiania budynku – wymagane minimum to 5m, i inne prace nie związane z samym montażem budynku).
 33. Nasze budynki wykonywane są w oparciu o dokonane wybory i decyzje klienta (inwestora), mieszczących się w granicach dostępnych opcji, za obopólnym ustaleniem co dokładnie klient zamawia. W tym celu sporządzona jest dokładna umowa. Za ewentualne złe decyzje w podjętych wyborach sprzedawca nie bierze odpowiedzialności – bo jedynie wykonuje i dostarcza zamówiony budynek. Klient jako inwestor na którym ciążą wszelkie obowiązki zapisane w prawie budowlanym, w razie wątpliwości lub niewiedzy powinien zasięgnąć porady u projektanta, architekta czy geodety który z pewnością wspomoże klienta w podjęciu właściwych decyzji. W Polsce : budynki pomimo że są budowane na „zgłoszenie” to i tak powinny być wybudowane zgodnie z prawem budowlanym – a takie 100% dostosowanie do spersonalizowanych, lokalnych wymagań klienta może zapewnić projektant.
 34. Opis do PROMOCJI BRAM HÖRMANN 2022 Garażowa brama segmentowa RenoMatic z przetłoczeniami M i L są ocieplane o grubości 42 mm gwarantują wysoką izolacyjność cieplną, dobrą stabilność i cichą pracę bramy. Strona wewnętrzna bramy oraz kątownik boczny ocynkowane w kolorze srebrnym i powlekane lakierem ochronnym. Z maskownicą nadproża / przysłoną stalową 95 mm w kolorze płyty bramy. Stopa z tworzywa sztucznego zapewnia optymalną i trwałą ochronę ościeżnicy. Strona zewnętrzna z przetłoczeniami L ma powierzchnię Planer w 6 kolorach lub z powierzchnią Decocolor w 3 wzorach. Strona zewnętrzna z przetłoczeniami M ma powierzchnię Woodgrain w 6 kolorach lub z powierzchnią Decocolor w 3 wzorach. Drzwi boczne NT 60, profil typ 1, z ościeżnicą blokową, do montażu za otworem, otwierane do wewnątrz! Wypełnienie płyty drzwiowej z ocieplanych segmentów o grubości 42 mm z przetłoczeniami M i L gwarantuje wysoką izolacyjność cieplną. Ościeżnica różni się odcieniem koloru lub okleiną od koloru/okleiny na skrzydle drzwi. Strona zewnętrzna wypełnienia płyty drzwiowej z przetłoczeniami M, jest z powierzchnią Woodgrain w 6 kolorach lub z powierzchnią Decocolor w 3 wzorach. Strona zewnętrzna wypełnienia płyty drzwiowej z przetłoczeniami L, jest z powierzchnią Planer (CH) w 6 kolorach lub z powierzchnią Decocolor w 3 wzorach. Strona wewnętrzna wypełnienia płyty drzwiowej ocynkowana w kolorze srebrnym i powlekana lakierem ochronnym. Komplet klamek z owalnymi rozetami, przystosowany pod wkładkę patentową, tworzywo sztuczne w kolorze czarnym.
 35. Jeżeli w oferto/umowie nie są ujęte pewne inne nie zapisane w oferto/umowie szczegóły związane z wykonaniem obiektu, to będą wykonane w sposób odpowiadający firmie Blue Red White. Głównie chodzi tu o to żeby klient nie segurował się zdjęciami innych realizacji, które mogą mieć kilka, kilkanaście lat. Jak każda firma rozwijamy nasz produkt i pewne nawet z zewnątrz widoczne wykonanie, na chwilę obecną może być zmienione, poprawione na bardziej efektywne. Zaleca się aby jakiekolwiek informacje których nie ma w oferto/umowie były przez zamawiącego dosłane mailem przed zfinalizowaniem wpłaty zaliczki.